વેરિકોઝ નસો અંગે

વેરિકોઝ નસો એ પગ અને પગના પંજામાં જોવા મળતી વિસ્ફારિત થયેલી અને વાંકીચૂંકી નસો છે. તે નાનકડી સ્પાઇડર નસોના રૂપે હોઈ શકે છે અથવા તો ખૂબ જ ફૂલી જઈ શકે છે. એક અંદાજ મુજબ, 50 વર્ષથી વધુની વય ધરાવનારા 40% લોકો કોઇના કોઈ સ્વરૂપે વેરિકોઝ નસોની સમસ્યા ધરાવતાં હોઈ શકે છે.
આ નસો સંભવિત રીતે નુકસાનકારક હોવા છતાં, મોટાભાગના દર્દીઓમાં તે કોઈ તકલીફ કે દુઃખાવો કરતી નથી.
કેટલાક દર્દીઓમાં વેરિકોઝ નસો નીચેની સમસ્યાઓ માટે કારણભૂત હોઈ શકે છે,

કેસ સ્ટડી

Varicose Veins India © 2018 | All Rights Reserved

Website Designed 2 Tech Brothers

Drop in your contact details, and we will call you.

Testing

Our working hours are from
9.00 am to 6.00 pm Monday to Friday
9.00 am to 4.00 pm Saturdays